Saturday, February 13, 2010

डांस धर्मेश डांस.

आज मी फक्त एका गोष्टी मुळे खूष आहे .... Dharmesh is Back !!!! And I am telling you guys, he will win 'Dance India Dance' this season. He is just AWESOME when he dances. त्याचे सगळेच्या-सगळे performances अफलातून आहेत, especially solo. मुख्य म्हणजे तो अजूनही तेव्हडाच जमीनीवर आहे. खरच तो जर रेमोच्या team मधे असला असता ना तर अजून 'सोने-पे-सुहागा' झाले असते यार.

मी त्याचे सगळे videos नाही इथे टाकत पण sample म्हणून त्याचा हा audition च्या वेळचा performace बघा. आणि जमले तर १३ फेब्रुवारीचा पण solo शोधून बघाच !!!
Dude, you rock ... respect !!!(Update: couldnt resist to add this video )


No comments: